Loading...

Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2018

Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2018

Tento materiál analyzuje přehled obvyklých cen ICT prací na základě skutečně sjednaných cen v smlouvách pro ICT služby, uveřejněných v registru smluv za rok 2018. Zdrojem dat pro přehled jsou smlouvy zveřejněné v registru smluv http://smlouvy.gov.cz, analyzované a zpracované serverem Hlídač státu. Cílem analýzy je představit skutečné ceny zadavatelů na trhu v oblasti ICT, jako podklad pro odhad očekávané ceny zakázky.

Tento dokument nestanovuje doporučené ceny.

Přehled se zaměřuje výhradně na ceny explicitně ve smlouvách uvedené jako ceny za člověkoden nebo člověkohodinu práce. Přehled je sestaven pro smlouvy uzavřené v roce 2018, s místem realizace Česká republika. Metody a procesy získání cen se průběžně vyvíjejí. Přehled obsahuje údaje z 187 smluv od 109 zadavatelů a 127 dodavatelů a zahrnuje 1000 cen.

Metodika analýzy

Přehled vznikl automatizovanou extrakcí cen z plných textů smluv automaticky identifikovaných pomocí AI jako IT smlouvy, následnou ruční kontrolou a validací. Do seznamu zpracovávaných smluv byly zařazeny i smlouvy neoznačené pomocí AI jako IT smlouvy, od dodavatelů, kteří během roku poskytovali IT služby.

Tyto vybrané smlouvy byly vybrány pro vyhledávání a v textech samotných smluv byly nalezeny a vyextrahovány údaje, ve kterých jsou uvedeny práce související s ICT a ceny za člověkoden nebo člověkohodinu. Z takto nalezených údajů byly extrahovány cenové údaje a popis zasmluvněné činnosti. Všechna takto extrahovaná data, dostupná v kontextu smlouvy, byla prověřena nejméně jedním expertem, který upřesnil typ práce a zkontroloval cenu činnosti s DPH a bez DPH. V případě nutnosti přepočítal cenu z člověkohodin do člověkodnů. Všechny validní položky byly zahrnuty do statistického zpracování, ve kterém jsou seskupeny ceny podle typů prací a případně, pokud je dost dat, i podle upřesňujících štítků. Zahrnuty byly i položky nalezené a extrahované ručně. Součástí analýzy jsou i smlouvy, které nebyly strojově čitelné. Textový obsah z nich byl získán pomocí OCR a ručně zkontrolován.

Je pravděpodobné, že součástí analýzy nejsou všechny ceny ze všech smluv, protože malá část smluv v registru smluv není uvedena nebo má ceny anonymizovány. Přehled tedy není úplný, naše kontrolní analýza však ukazuje, že jsme zpracovali drtivou většinu smluv týkajících se ITC oboru v daném roce.

U každého cenového údaje jsou udržována zdrojová metadata i odkaz na přesný zdroj údajů, a tedy každá cena a případně každá chyba je zpětně dohledatelná.


Souhrnné statistiky

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 7 744 10 888 14 268 1 448 11 504 30 182 38 29 80
Analytik 9 680 12 584 14 520 1 824 12 497 54 837 61 42 95
Architekt 14 439 15 488 15 488 6 534 15 614 51 265 28 16 67
Cestovné apod. 1 371 2 033 3 428 968 2 656 6 631 7 7 8
Copywriter 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2
Designer 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11
Dokumentátor 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 2 2 4
Konzultant 11 616 12 584 15 970 4 160 12 819 26 136 72 51 136
Manager 12 844 16 936 16 936 9 874 15 251 19 360 15 15 23
Metodik 5 177 14 520 14 520 4 704 11 134 17 424 4 5 7
Podpora 9 581 9 680 13 391 968 10 958 22 951 42 36 65
Programátor 8 228 10 164 12 584 2 420 11 396 54 837 68 56 123
Projektové řízení 9 031 11 931 16 936 4 840 12 948 29 040 33 25 58
Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
Rutinní práce 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36
Specialista 9 032 12 096 14 520 2 420 13 768 54 837 35 22 85
Školitel 6 857 12 100 15 488 1 936 11 585 27 878 43 38 71
Technik 2 416 8 712 14 520 480 9 021 44 044 46 36 102
Tester 6 776 10 888 15 680 6 288 12 467 25 648 10 10 26

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Obvyklé ceny pro jednotlivé pracovní pozice

Cenové analýzy pro jednotlivé pracovní pozice/typ práce. Metodika výpočtu je totožná jako pro souhrnné statistiky, pouze je aplikovaná na konkrétní pracovní pozici. Tabulka využívá pro popis dat charakteristiky definované v kapitole Statistické údaje a jejich interpretace.

První podbarvený řádek tabulky Souhrn pozice … (např. Souhrn pozice Podpora) je souhrnem všech cenových údajů pro daný typ práce. Pod ním následuje řádek -nezařazený do podskupiny-, reprezentující souhrn cenových údajů, které nebyly zařazeny do žádné z následujících podskupin (pokud podskupiny pro danou pozici existují). Dále pak následují řádky představující podskupiny cenových údajů, které jsou vyjádřeny sloupcem Podskupiny. Podskupiny byly zvoleny ručně analytiky dle jejich smysluplnosti vzhledem ke konkrétní práci a množství validních dat v těchto podskupinách. Jeden cenový údaj může být spojený s více než jednou podskupinou. Z toho důvodu mohou být stejné cenové údaje zahrnuty ve více řádcích - podskupinách.

Za obvyklou cenu je považován medián v rozpětí charakterizovaném dolním a horním kvartilem.


Administrátor

Obvyklá cena pro kategorii Administrátor je 10 888 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 744 Kč do 14 268 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Administrátor 7 744 10 888 14 268 1 448 11 504 30 182 38 29 80
-nezařazený do podskupiny- 7 260
93,8 %
10 888
100,0 %
12 584
88,2 %
6 292 11 075 30 182 36 27 62
Podskupiny
databáze 14 520
187,5 %
17 376
159,6 %
19 263
135,0 %
13 552 17 276 22 341 6 4 8
infrastruktura 1 448
18,7 %
1 448
13,3 %
6 211
43,5 %
1 448 3 353 7 163 2 2 3
server 10 003
129,2 %
11 616
106,7 %
12 100
84,8 %
9 680 12 201 18 615 3 2 7

Ceny s DPH


Analytik

Obvyklá cena pro kategorii Analytik je 12 584 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 14 520 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Analytik 9 680 12 584 14 520 1 824 12 497 54 837 61 42 95
-nezařazený do podskupiny- 9 680
100,0 %
12 584
100,0 %
14 520
100,0 %
1 824 12 389 19 360 58 39 85
Podskupiny
junior 4 160
43,0 %
4 160
33,1 %
4 160
28,7 %
4 160 4 160 4 160 1 1 2
senior 5 320
55,0 %
6 582
52,3 %
30 125
207,5 %
5 320 17 753 54 837 4 4 6
UI/UX 9 680
100,0 %
9 680
76,9 %
9 680
66,7 %
9 680 9 680 9 680 1 1 2

Ceny s DPH


Architekt

Obvyklá cena pro kategorii Architekt je 15 488 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 14 439 Kč do 15 488 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Architekt 14 439 15 488 15 488 6 534 15 614 51 265 28 16 67
-nezařazený do podskupiny- 15 488
107,3 %
15 488
100,0 %
15 488
100,0 %
6 534 15 368 48 400 26 14 61
Podskupiny
bezpečnost 13 008
90,1 %
14 520
93,8 %
14 520
93,8 %
12 705 13 915 14 520 2 2 3
cloud 7 840
54,3 %
7 840
50,6 %
7 840
50,6 %
7 840 7 840 7 840 1 1 2
databáze 51 265
355,0 %
51 265
331,0 %
51 265
331,0 %
51 265 51 265 51 265 1 1 1
hardware 7 840
54,3 %
7 840
50,6 %
7 840
50,6 %
7 840 7 840 7 840 1 1 2

Ceny s DPH


Cestovné apod.

Obvyklá cena pro kategorii Cestovné apod. je 2 033 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 1 371 Kč do 3 428 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Cestovné apod. 1 371 2 033 3 428 968 2 656 6 631 7 7 8
-nezařazený do podskupiny- 1 371
100,0 %
2 033
100,0 %
3 428
100,0 %
968 2 656 6 631 7 7 8

Ceny s DPH


Copywriter

Obvyklá cena pro kategorii Copywriter je 5 320 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 320 Kč do 5 320 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Copywriter 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 5 320 1 1 2
-nezařazený do podskupiny- 5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320
100,0 %
5 320 5 320 5 320 1 1 2

Ceny s DPH


Designer

Obvyklá cena pro kategorii Designer je 10 160 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 744 Kč do 10 160 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Designer 7 744 10 160 10 160 7 544 10 115 15 488 6 6 11
-nezařazený do podskupiny- 7 744
100,0 %
10 160
100,0 %
10 160
100,0 %
7 544 10 115 15 488 6 6 11

Ceny s DPH


Dokumentátor

Obvyklá cena pro kategorii Dokumentátor je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 13 552 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Dokumentátor 9 680 11 616 13 552 9 680 11 616 13 552 2 2 4
-nezařazený do podskupiny- 9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
13 552
100,0 %
9 680 11 616 13 552 2 2 4

Ceny s DPH


Konzultant

Obvyklá cena pro kategorii Konzultant je 12 584 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 11 616 Kč do 15 970 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Konzultant 11 616 12 584 15 970 4 160 12 819 26 136 72 51 136
-nezařazený do podskupiny- 10 809
93,1 %
12 584
100,0 %
14 520
90,9 %
4 840 12 511 18 150 59 41 95
Podskupiny
ERP 19 844
170,8 %
19 844
157,7 %
19 844
124,3 %
19 844 19 844 19 844 2 1 2
junior 11 616
100,0 %
11 616
92,3 %
11 616
72,7 %
4 160 11 468 15 004 12 14 19
SAP 19 844
170,8 %
19 844
157,7 %
19 844
124,3 %
19 844 19 844 19 844 2 1 2
senior 12 503
107,6 %
16 456
130,8 %
16 456
103,0 %
5 320 14 865 26 136 14 15 20

Ceny s DPH


Manager

Obvyklá cena pro kategorii Manager je 16 936 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 12 844 Kč do 16 936 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Manager 12 844 16 936 16 936 9 874 15 251 19 360 15 15 23
-nezařazený do podskupiny- 16 735
130,3 %
16 936
100,0 %
16 936
100,0 %
9 874 15 883 19 360 13 13 18
Podskupiny
bezpecnost 12 584
98,0 %
12 584
74,3 %
12 584
74,3 %
12 584 12 584 12 584 1 1 1
bezpečnost 14 141
110,1 %
14 141
83,5 %
14 141
83,5 %
14 141 14 141 14 141 1 1 2
senior 12 003
93,5 %
13 072
77,2 %
14 141
83,5 %
12 003 13 072 14 141 3 3 4

Ceny s DPH


Metodik

Obvyklá cena pro kategorii Metodik je 14 520 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 177 Kč do 14 520 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Metodik 5 177 14 520 14 520 4 704 11 134 17 424 4 5 7
-nezařazený do podskupiny- 5 177
100,0 %
14 520
100,0 %
14 520
100,0 %
4 704 11 134 17 424 4 5 7

Ceny s DPH


Podpora

Obvyklá cena pro kategorii Podpora je 9 680 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 581 Kč do 13 391 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Podpora 9 581 9 680 13 391 968 10 958 22 951 42 36 65
-nezařazený do podskupiny- 9 072
94,7 %
9 680
100,0 %
12 665
94,6 %
968 10 467 22 951 41 36 60
Podskupiny
infrastruktura 12 096
126,3 %
12 096
125,0 %
14 116
105,4 %
12 096 12 904 14 520 2 1 3
senior 22 748
237,4 %
22 748
235,0 %
22 748
169,9 %
22 748 22 748 22 748 1 1 2

Ceny s DPH


Programátor

Obvyklá cena pro kategorii Programátor je 10 164 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 228 Kč do 12 584 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Programátor 8 228 10 164 12 584 2 420 11 396 54 837 68 56 123
-nezařazený do podskupiny- 8 228
100,0 %
10 164
100,0 %
12 140
96,5 %
2 420 10 902 24 200 65 52 106
Podskupiny
databáze 5 314
64,6 %
5 314
52,3 %
10 773
85,6 %
5 314 8 347 19 263 5 3 5
junior 9 882
120,1 %
10 890
107,1 %
11 898
94,6 %
9 680 10 890 12 100 1 3 3
Microsoft Windows 5 314
64,6 %
5 314
52,3 %
5 314
42,2 %
5 314 5 314 5 314 3 1 3
mobilní technologie 10 160
123,5 %
10 160
100,0 %
10 160
80,7 %
10 160 10 160 10 160 1 1 2
senior 11 293
137,3 %
13 552
133,3 %
27 023
214,7 %
8 131 21 621 54 837 3 5 7

Ceny s DPH


Projektové řízení

Obvyklá cena pro kategorii Projektové řízení je 11 931 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 031 Kč do 16 936 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Projektové řízení 9 031 11 931 16 936 4 840 12 948 29 040 33 25 58
-nezařazený do podskupiny- 9 031
100,0 %
11 721
98,2 %
16 434
97,0 %
4 840 12 415 29 040 30 25 52
Podskupiny
senior 13 975
154,7 %
19 360
162,3 %
19 360
114,3 %
13 975 17 565 19 360 4 1 6

Ceny s DPH


Redaktor

Obvyklá cena pro kategorii Redaktor je 5 808 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 5 808 Kč do 5 808 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Redaktor 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 5 808 1 1 1
-nezařazený do podskupiny- 5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808
100,0 %
5 808 5 808 5 808 1 1 1

Ceny s DPH


Rutinní práce

Obvyklá cena pro kategorii Rutinní práce je 11 252 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 049 Kč do 12 584 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Rutinní práce 8 049 11 252 12 584 1 824 9 829 13 552 23 14 36
-nezařazený do podskupiny- 8 049
100,0 %
11 252
100,0 %
12 584
100,0 %
1 824 9 829 13 552 23 14 36

Ceny s DPH


Specialista

Obvyklá cena pro kategorii Specialista je 12 096 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 032 Kč do 14 520 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Specialista 9 032 12 096 14 520 2 420 13 768 54 837 35 22 85
-nezařazený do podskupiny- 9 633
106,7 %
13 552
112,0 %
14 520
100,0 %
2 420 12 744 33 957 32 21 64
Podskupiny
bezpečnost 10 890
120,6 %
13 189
109,0 %
15 488
106,7 %
10 890 13 189 15 488 2 2 4
databáze 5 314
58,8 %
5 314
43,9 %
51 265
353,1 %
5 314 23 695 51 265 4 2 5
hardware 8 224
91,1 %
8 708
72,0 %
9 192
63,3 %
8 224 8 708 9 192 1 1 4
senior 7 565
83,8 %
11 511
95,2 %
11 616
80,0 %
6 776 16 378 54 837 3 3 7
server 33 957
376,0 %
33 957
280,7 %
33 957
233,9 %
33 957 33 957 33 957 1 1 1

Ceny s DPH


Školitel

Obvyklá cena pro kategorii Školitel je 12 100 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 6 857 Kč do 15 488 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Školitel 6 857 12 100 15 488 1 936 11 585 27 878 43 38 71
-nezařazený do podskupiny- 6 776
98,8 %
12 100
100,0 %
15 488
100,0 %
1 936 11 352 19 360 42 37 70
Podskupiny
senior 27 878
406,6 %
27 878
230,4 %
27 878
180,0 %
27 878 27 878 27 878 1 1 1

Ceny s DPH


Technik

Obvyklá cena pro kategorii Technik je 8 712 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 2 416 Kč do 14 520 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Technik 2 416 8 712 14 520 480 9 021 44 044 46 36 102
-nezařazený do podskupiny- 2 224
92,0 %
8 712
100,0 %
14 520
100,0 %
480 9 237 44 044 44 34 97
Podskupiny
hardware 7 744
320,5 %
7 744
88,9 %
7 744
53,3 %
7 744 7 744 7 744 1 1 2
infrastruktura 2 416
100,0 %
2 416
27,7 %
2 416
16,6 %
2 416 2 416 2 416 1 1 2
junior 3 872
160,3 %
3 872
44,4 %
3 872
26,7 %
3 872 3 872 3 872 1 1 1

Ceny s DPH


Tester

Obvyklá cena pro kategorii Tester je 10 888 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 6 776 Kč do 15 680 Kč s DPH.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Tester 6 776 10 888 15 680 6 288 12 467 25 648 10 10 26
-nezařazený do podskupiny- 6 776
100,0 %
10 160
93,3 %
13 552
86,4 %
6 288 11 716 25 648 10 10 23
Podskupiny
bezpečnost 11 451
169,0 %
22 744
208,9 %
22 744
145,1 %
9 192 18 227 22 744 1 2 3

Ceny s DPH

Data jsou platná k 13. 04. 2022, za období leden až prosinec 2018
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.