Loading...

Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2020

Přehled obvyklých cen IT prací ve státní správě za rok 2020

Tento materiál analyzuje přehled obvyklých cen ICT prací na základě skutečně sjednaných cen v smlouvách pro ICT služby, uveřejněných v registru smluv za rok 2020. Zdrojem dat pro přehled jsou smlouvy zveřejněné v registru smluv http://smlouvy.gov.cz, analyzované a zpracované serverem Hlídač státu. Cílem analýzy je představit skutečné ceny zadavatelů na trhu v oblasti ICT, jako podklad pro odhad očekávané ceny zakázky.

Tento dokument nestanovuje doporučené ceny.

Přehled se zaměřuje výhradně na ceny explicitně ve smlouvách uvedené jako ceny za člověkoden nebo člověkohodinu práce. Přehled je sestaven pro smlouvy uzavřené v roce 2020, s místem realizace Česká republika. Metody a procesy získání cen se průběžně vyvíjejí. Přehled obsahuje údaje z 726 smluv od 305 zadavatelů a 335 dodavatelů a zahrnuje 3693 cen.

Metodika analýzy

Přehled vznikl automatizovanou extrakcí cen z plných textů smluv automaticky identifikovaných pomocí AI jako IT smlouvy, následnou ruční kontrolou a validací. Do seznamu zpracovávaných smluv byly zařazeny i smlouvy neoznačené pomocí AI jako IT smlouvy, od dodavatelů, kteří během roku poskytovali IT služby.

Tyto vybrané smlouvy byly vybrány pro vyhledávání a v textech samotných smluv byly nalezeny a vyextrahovány údaje, ve kterých jsou uvedeny práce související s ICT a ceny za člověkoden nebo člověkohodinu. Z takto nalezených údajů byly extrahovány cenové údaje a popis zasmluvněné činnosti. Všechna takto extrahovaná data, dostupná v kontextu smlouvy, byla prověřena nejméně jedním expertem, který upřesnil typ práce a zkontroloval cenu činnosti s DPH a bez DPH. V případě nutnosti přepočítal cenu z člověkohodin do člověkodnů. Všechny validní položky byly zahrnuty do statistického zpracování, ve kterém jsou seskupeny ceny podle typů prací a případně, pokud je dost dat, i podle upřesňujících štítků. Zahrnuty byly i položky nalezené a extrahované ručně. Součástí analýzy jsou i smlouvy, které nebyly strojově čitelné. Textový obsah z nich byl získán pomocí OCR a ručně zkontrolován.

Je pravděpodobné, že součástí analýzy nejsou všechny ceny ze všech smluv, protože malá část smluv v registru smluv není uvedena nebo má ceny anonymizovány. Přehled tedy není úplný, naše kontrolní analýza však ukazuje, že jsme zpracovali drtivou většinu smluv týkajících se ITC oboru v daném roce.

U každého cenového údaje jsou udržována zdrojová metadata i odkaz na přesný zdroj údajů, a tedy každá cena a případně každá chyba je zpětně dohledatelná.


Souhrnné statistiky

ceny s DPH
Pozice Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
 Průměr a extrémy 
Administrátor 8 228 11 616 14 520 2 614 12 051 77 440 117 80 217
Analytik 9 191 12 342 15 730 4 356 12 891 87 633 225 113 334
Architekt 11 027 14 520 17 343 4 356 14 545 30 976 117 53 191
Cestovné apod. 1 742 2 323 4 195 968 3 241 14 520 24 16 29
Copywriter 9 373 11 616 11 616 4 235 10 317 14 520 19 18 21
Designer 8 712 10 648 11 616 4 356 10 535 21 780 74 65 109
Dokumentátor 9 373 10 890 14 508 3 872 11 228 17 521 20 20 24
Konzultant 9 583 12 729 17 424 3 775 14 138 56 144 232 95 396
Manager 9 680 11 437 13 552 2 904 12 494 33 880 55 24 88
Marketing 8 228 9 680 11 616 4 162 10 327 23 232 26 25 41
Metodik 13 633 14 520 16 617 3 678 14 042 19 360 25 8 33
Podpora 8 028 12 096 14 520 1 162 12 152 32 808 125 83 233
Programátor 9 494 11 616 13 552 2 807 11 816 87 633 386 200 691
Projektové řízení 9 680 13 068 17 291 3 672 13 847 87 633 168 80 231
Redaktor 7 260 10 890 14 520 7 260 10 890 14 520 2 2 2
Rutinní práce 8 224 11 616 12 584 1 936 10 344 19 360 85 39 131
Specialista 10 164 13 310 15 730 2 614 13 598 87 633 125 65 413
Školitel 6 776 9 680 11 616 968 10 035 31 373 132 66 184
Technik 7 631 11 616 14 520 2 033 11 488 38 333 119 70 227
Tester 8 198 11 616 14 520 3 775 11 276 24 200 75 55 98

Grafické zobrazení cen

Diagram zobrazuje statistické rozložení cen všech typů prací vedle sebe ve stejném měřítku. Na ose x jsou jednotlivé typy prací, na ose y je cena. Boxplot se skládá z obdélníku, svislých čar (vousů) a teček.

Obvyklou cenu nejlépe charakterizuje obdélník. Spodní hrana obdélníku ukazuje dolní kvartil, horní hrana obdélníku ukazuje horní kvartil. Vodorovná čára uvnitř obdélníku ukazuje prostřední hodnotu (medián).

Svislé čáry, vousy, popisují variabilitu cenových údajů pod dolním a nad horním kvartilem. Tečky pak popisují odlehlé hodnoty - výjimečně nízké nebo vysoké ceny. Ceny zobrazené pomocí vousů a teček nedoporučujeme považovat za obvyklé ceny.

Ceny s DPH

Statistické rozložení cen prací vedle sebe ve stejném měřítku.


Obvyklé ceny pro jednotlivé pracovní pozice

Cenové analýzy pro jednotlivé pracovní pozice/typ práce. Metodika výpočtu je totožná jako pro souhrnné statistiky, pouze je aplikovaná na konkrétní pracovní pozici. Tabulka využívá pro popis dat charakteristiky definované v kapitole Statistické údaje a jejich interpretace.

První podbarvený řádek tabulky Souhrn pozice … (např. Souhrn pozice Podpora) je souhrnem všech cenových údajů pro daný typ práce. Pod ním následuje řádek -nezařazený do podskupiny-, reprezentující souhrn cenových údajů, které nebyly zařazeny do žádné z následujících podskupin (pokud podskupiny pro danou pozici existují). Dále pak následují řádky představující podskupiny cenových údajů, které jsou vyjádřeny sloupcem Podskupiny. Podskupiny byly zvoleny ručně analytiky dle jejich smysluplnosti vzhledem ke konkrétní práci a množství validních dat v těchto podskupinách. Jeden cenový údaj může být spojený s více než jednou podskupinou. Z toho důvodu mohou být stejné cenové údaje zahrnuty ve více řádcích - podskupinách.

Za obvyklou cenu je považován medián v rozpětí charakterizovaném dolním a horním kvartilem.


Administrátor

Obvyklá cena pro kategorii Administrátor je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 228 Kč do 14 520 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako administrátor, správce, adminstrátorské práce apod. Dále byly hledány upřesňující výrazy popisující senioritu, systém, hardware, software, jednotlivé technologie či aplikace

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Administrátor 8 228 11 616 14 520 2 614 12 051 77 440 117 80 217
-nezařazený do podskupiny- 7 744
94,1 %
11 616
100,0 %
14 520
100,0 %
2 614 11 420 29 040 99 69 148
Podskupiny
bezpečnost 10 817
131,5 %
12 342
106,3 %
14 843
102,2 %
10 561 12 780 16 214 4 4 7
cloud 7 841
95,3 %
9 244
79,6 %
10 648
73,3 %
7 841 9 244 10 648 2 2 2
databáze 13 068
158,8 %
19 360
166,7 %
19 360
133,3 %
5 808 15 813 20 126 9 4 11
ERP 9 833
119,5 %
14 520
125,0 %
17 790
122,5 %
6 486 13 913 20 126 2 2 4
Gordic 12 778
155,3 %
12 778
110,0 %
15 440
106,3 %
12 778 13 842 15 972 2 1 3
hardware 6 292
76,5 %
10 890
93,8 %
15 246
105,0 %
5 518 10 801 16 359 8 8 15
infrastruktura 8 349
101,5 %
13 552
116,7 %
15 932
109,7 %
6 486 13 108 20 126 4 4 7
junior 8 591
104,4 %
8 591
74,0 %
8 591
59,2 %
8 591 8 591 8 591 1 1 1
Linux 10 487
127,5 %
11 495
99,0 %
21 437
147,6 %
9 680 15 155 23 111 4 4 5
Microsoft 8 773
106,6 %
10 890
93,8 %
10 890
75,0 %
7 260 9 983 10 890 4 3 4
Microsoft Windows 9 882
120,1 %
10 890
93,8 %
11 616
80,0 %
7 260 19 913 77 440 5 4 7
Python 20 600
250,4 %
21 856
188,1 %
23 111
159,2 %
20 600 21 856 23 111 1 1 2
SAP 9 833
119,5 %
14 520
125,0 %
17 790
122,5 %
6 486 13 913 20 126 2 2 4
senior 16 214
197,1 %
16 214
139,6 %
16 214
111,7 %
12 221 15 644 16 214 2 2 7
server 7 744
94,1 %
9 438
81,3 %
15 027
103,5 %
3 872 15 706 77 440 10 9 14
virtualizace 8 712
105,9 %
8 712
75,0 %
8 712
60,0 %
8 712 8 712 8 712 1 1 1

Ceny s DPH


Analytik

Obvyklá cena pro kategorii Analytik je 12 342 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 191 Kč do 15 730 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako analytik, analýza, analytické práce apod. Dále byly hledány upřesňující výrazy popisující senioritu, předmět analýzy (procesní, datová, byznys) anebo zaměření na technologii či konkrétní aplikaci.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Analytik 9 191 12 342 15 730 4 356 12 891 87 633 225 113 334
-nezařazený do podskupiny- 8 996
97,9 %
12 100
98,0 %
15 820
100,6 %
4 356 12 452 27 830 205 106 297
Podskupiny
bezpečnost 12 947
140,9 %
12 947
104,9 %
12 947
82,3 %
12 947 12 947 12 947 1 1 2
databáze 9 680
105,3 %
9 680
78,4 %
9 680
61,5 %
9 680 9 680 9 680 1 1 1
GDPR 19 360
210,6 %
19 360
156,9 %
19 360
123,1 %
19 360 19 360 19 360 1 2 1
Identita 24 926
271,2 %
27 128
219,8 %
29 330
186,5 %
24 926 27 128 29 330 1 1 2
Microsoft 27 104
294,9 %
27 104
219,6 %
27 104
172,3 %
27 104 27 104 27 104 1 1 1
senior 11 176
121,6 %
14 278
115,7 %
14 433
91,8 %
4 840 17 062 87 633 22 8 27
SEO 12 000
130,6 %
12 000
97,2 %
12 000
76,3 %
12 000 12 000 12 000 1 1 1
UI/UX 6 708
73,0 %
10 000
81,0 %
11 347
72,1 %
6 050 9 222 11 616 3 3 3

Ceny s DPH


Architekt

Obvyklá cena pro kategorii Architekt je 14 520 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 11 027 Kč do 17 343 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako architekt, architektura, architektonické práce apod., s vyloučením architektonických prací mimo ICT. Dále byly hledány výrazy popisující senioritu, předmět práce (enterprise architektura, architektura řešení, konkrétní technologie či aplikace, bezpečnost ).

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Architekt 11 027 14 520 17 343 4 356 14 545 30 976 117 53 191
-nezařazený do podskupiny- 10 148
92,0 %
14 000
96,4 %
15 569
89,8 %
4 356 13 850 30 976 107 50 153
Podskupiny
bezpečnost 15 498
140,5 %
17 424
120,0 %
18 150
104,7 %
12 100 17 129 30 308 11 5 19
infrastruktura 10 814
98,1 %
18 083
124,5 %
19 360
111,6 %
6 534 15 515 19 360 4 3 4
LIfeRay 16 698
151,4 %
16 698
115,0 %
16 698
96,3 %
16 698 16 698 16 698 2 1 4
senior 14 762
133,9 %
21 722
149,6 %
22 586
130,2 %
11 011 19 595 30 308 11 4 12

Ceny s DPH


Cestovné apod.

Obvyklá cena pro kategorii Cestovné apod. je 2 323 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 1 742 Kč do 4 195 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako cestovné, nevyužitý čas, čekání apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Cestovné apod. 1 742 2 323 4 195 968 3 241 14 520 24 16 29
-nezařazený do podskupiny- 1 742
100,0 %
2 323
100,0 %
4 195
100,0 %
968 3 241 14 520 24 16 29

Ceny s DPH


Copywriter

Obvyklá cena pro kategorii Copywriter je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 373 Kč do 11 616 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako copywriter či PR.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Copywriter 9 373 11 616 11 616 4 235 10 317 14 520 19 18 21
-nezařazený do podskupiny- 9 373
100,0 %
11 616
100,0 %
11 616
100,0 %
4 235 10 317 14 520 19 18 21

Ceny s DPH


Designer

Obvyklá cena pro kategorii Designer je 10 648 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 712 Kč do 11 616 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako grafik, designer, UX, DTP apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Designer 8 712 10 648 11 616 4 356 10 535 21 780 74 65 109
-nezařazený do podskupiny- 8 389
96,3 %
10 406
97,7 %
11 616
100,0 %
4 356 10 367 21 780 62 56 84
Podskupiny
Linux 13 552
155,6 %
13 552
127,3 %
13 552
116,7 %
13 552 13 552 13 552 1 1 1
senior 14 520
166,7 %
14 520
136,4 %
14 520
125,0 %
14 520 14 520 14 520 3 3 3
SEO 11 616
133,3 %
11 616
109,1 %
11 616
100,0 %
11 616 11 616 11 616 1 1 1
server 5 808
66,7 %
5 808
54,5 %
5 808
50,0 %
5 808 5 808 5 808 1 1 1
UI/UX 9 491
108,9 %
9 680
90,9 %
12 002
103,3 %
6 050 10 725 15 488 17 15 20

Ceny s DPH


Dokumentátor

Obvyklá cena pro kategorii Dokumentátor je 10 890 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 373 Kč do 14 508 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako dokumentátor, tvorba dokumentace apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Dokumentátor 9 373 10 890 14 508 3 872 11 228 17 521 20 20 24
-nezařazený do podskupiny- 9 519
101,5 %
11 132
102,2 %
14 515
100,1 %
3 872 11 313 17 521 19 19 23
Podskupiny
infrastruktura 9 293
99,1 %
9 293
85,3 %
9 293
64,1 %
9 293 9 293 9 293 1 1 1

Ceny s DPH


Konzultant

Obvyklá cena pro kategorii Konzultant je 12 729 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 583 Kč do 17 424 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako konzultant, odborný konzultant, poradce apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace (technologie, aplikace, bezpečnost ).

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Konzultant 9 583 12 729 17 424 3 775 14 138 56 144 232 95 396
-nezařazený do podskupiny- 9 196
96,0 %
12 100
95,1 %
17 343
99,5 %
3 775 13 627 56 144 213 82 352
Podskupiny
bezpečnost 14 520
151,5 %
16 214
127,4 %
17 908
102,8 %
14 520 16 214 17 908 2 2 2
databáze 22 022
229,8 %
22 022
173,0 %
22 022
126,4 %
22 022 22 022 22 022 1 1 1
ERP 19 832
206,9 %
26 930
211,6 %
37 613
215,9 %
17 424 28 466 42 582 2 2 4
infrastruktura 24 200
252,5 %
24 200
190,1 %
24 200
138,9 %
24 200 24 200 24 200 1 1 1
junior 14 520
151,5 %
14 520
114,1 %
14 520
83,3 %
14 520 14 520 14 520 7 2 7
Microsoft 43 812
457,2 %
43 812
344,2 %
43 812
251,4 %
43 812 43 812 43 812 1 1 1
SAP 24 445
255,1 %
30 657
240,8 %
40 595
233,0 %
23 203 32 147 42 582 1 1 3
senior 12 003
125,3 %
16 940
133,1 %
17 706
101,6 %
7 502 17 198 43 812 22 19 28
server 22 022
229,8 %
22 022
173,0 %
22 022
126,4 %
22 022 22 022 22 022 1 1 2

Ceny s DPH


Manager

Obvyklá cena pro kategorii Manager je 11 437 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 13 552 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako manager, vedoucí specializovaného teamu apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace (technologie, aplikace, bezpečnost ).

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Manager 9 680 11 437 13 552 2 904 12 494 33 880 55 24 88
-nezařazený do podskupiny- 9 071
93,7 %
9 874
86,3 %
14 016
103,4 %
2 904 12 297 33 880 36 21 62
Podskupiny
bezpečnost 12 507
129,2 %
13 339
116,6 %
13 552
100,0 %
11 374 13 725 22 109 13 4 17
senior 11 293
116,7 %
12 003
105,0 %
12 003
88,6 %
9 874 11 530 12 003 8 1 9

Ceny s DPH


Marketing

Obvyklá cena pro kategorii Marketing je 9 680 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 228 Kč do 11 616 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako marketing, reklama, marketingová analytika, apod., pokud je součástí IT projetku.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Marketing 8 228 9 680 11 616 4 162 10 327 23 232 26 25 41
-nezařazený do podskupiny- 7 744
94,1 %
9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
4 162 10 061 23 232 21 20 34
Podskupiny
SEO 8 470
102,9 %
11 616
120,0 %
14 520
125,0 %
8 228 11 616 14 520 7 7 7

Ceny s DPH


Metodik

Obvyklá cena pro kategorii Metodik je 14 520 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 13 633 Kč do 16 617 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako metodik, sestavování metodik, poskytování metodické podpory apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Metodik 13 633 14 520 16 617 3 678 14 042 19 360 25 8 33
-nezařazený do podskupiny- 12 302
90,2 %
14 520
100,0 %
14 520
87,4 %
3 678 13 792 19 360 25 8 31
Podskupiny
infrastruktura 17 908
131,4 %
17 908
123,3 %
17 908
107,8 %
17 908 17 908 17 908 1 1 2

Ceny s DPH


Podpora

Obvyklá cena pro kategorii Podpora je 12 096 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 028 Kč do 14 520 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako podpora, support, pracovník podpory, pracovník helpdesk, servicedesk apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Podpora 8 028 12 096 14 520 1 162 12 152 32 808 125 83 233
-nezařazený do podskupiny- 7 712
96,1 %
11 616
96,0 %
14 520
100,0 %
1 162 11 942 32 808 122 82 213
Podskupiny
cloud 6 486
80,8 %
13 306
110,0 %
20 126
138,6 %
6 486 13 306 20 126 1 1 2
ERP 14 505
180,7 %
16 117
133,2 %
17 908
123,3 %
14 505 16 177 17 908 1 1 6
hardware 1 936
24,1 %
1 936
16,0 %
1 936
13,3 %
1 936 1 936 1 936 1 1 1
infrastruktura 12 874
160,4 %
14 520
120,0 %
15 528
106,9 %
9 583 14 138 17 545 4 3 5
Microsoft 6 486
80,8 %
13 306
110,0 %
20 126
138,6 %
6 486 13 306 20 126 1 1 4
Notes 14 520
180,9 %
14 520
120,0 %
14 520
100,0 %
14 520 14 520 14 520 1 1 2
SAP 14 505
180,7 %
16 117
133,2 %
17 908
123,3 %
14 505 16 177 17 908 1 1 6
senior 8 122
101,2 %
17 840
147,5 %
27 559
189,8 %
8 122 17 840 27 559 2 2 2

Ceny s DPH


Programátor

Obvyklá cena pro kategorii Programátor je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 494 Kč do 13 552 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako programátor, vývojář, coder, implementátor, rozvoj aplikace apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a technologii.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Programátor 9 494 11 616 13 552 2 807 11 816 87 633 386 200 691
-nezařazený do podskupiny- 8 712
91,8 %
11 616
100,0 %
13 552
100,0 %
2 807 11 450 28 943 356 191 579
Podskupiny
APV 17 908
188,6 %
17 908
154,2 %
17 908
132,1 %
17 908 17 908 17 908 1 1 1
databáze 11 818
124,5 %
12 100
104,2 %
15 730
116,1 %
5 808 13 520 18 924 10 7 16
ERP 17 908
188,6 %
17 908
154,2 %
17 908
132,1 %
17 908 17 908 17 908 1 1 1
frontend 6 413
67,5 %
6 413
55,2 %
14 520
107,1 %
6 401 10 005 15 488 12 8 13
Gordic 15 972
168,2 %
15 972
137,5 %
15 972
117,9 %
15 972 15 972 15 972 1 1 1
hardware 8 389
88,4 %
12 100
104,2 %
13 865
102,3 %
6 292 11 435 17 908 2 2 7
infrastruktura 9 680
102,0 %
14 520
125,0 %
19 360
142,9 %
9 680 14 520 19 360 3 2 4
junior 10 890
114,7 %
10 890
93,8 %
10 890
80,4 %
6 292 10 842 15 004 10 5 10
LIfeRay 13 213
139,2 %
13 213
113,8 %
13 213
97,5 %
13 213 13 213 13 213 2 1 10
Microsoft 10 285
108,3 %
10 285
88,5 %
10 285
75,9 %
10 285 10 285 10 285 1 1 1
mobilní technologie 10 890
114,7 %
11 616
100,0 %
11 616
85,7 %
10 890 11 305 11 616 4 2 7
Notes 12 302
129,6 %
13 310
114,6 %
14 318
105,7 %
12 100 13 310 14 520 2 1 3
PHP 6 978
73,5 %
10 067
86,7 %
13 834
102,1 %
5 808 10 358 15 488 3 3 4
senior 12 003
126,4 %
13 552
116,7 %
17 976
132,6 %
7 744 16 481 87 633 29 13 43
UI/UX 12 003
126,4 %
12 003
103,3 %
12 003
88,6 %
12 003 12 003 12 003 1 1 3

Ceny s DPH


Projektové řízení

Obvyklá cena pro kategorii Projektové řízení je 13 068 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 9 680 Kč do 17 291 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako vedoucí projektu, projektový vedoucí, manažer projektu, řízení projektu, koordinátor projektu, vedení týmu, koordinační práce apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Projektové řízení 9 680 13 068 17 291 3 672 13 847 87 633 168 80 231
-nezařazený do podskupiny- 9 075
93,8 %
12 584
96,3 %
15 337
88,7 %
3 672 12 784 33 880 159 76 208
Podskupiny
ERP 42 640
440,5 %
42 640
326,3 %
42 640
246,6 %
42 640 42 640 42 640 1 1 1
Gordic 9 874
102,0 %
9 874
75,6 %
9 874
57,1 %
9 874 9 874 9 874 1 1 1
infrastruktura 24 200
250,0 %
24 200
185,2 %
24 200
140,0 %
24 200 24 200 24 200 1 1 1
Microsoft 37 065
382,9 %
37 065
283,6 %
37 065
214,4 %
37 065 37 065 37 065 1 1 1
SAP 42 640
440,5 %
42 640
326,3 %
42 640
246,6 %
42 640 42 640 42 640 1 1 1
senior 17 069
176,3 %
17 424
133,3 %
18 208
105,3 %
14 520 22 420 87 633 14 6 19

Ceny s DPH


Redaktor

Obvyklá cena pro kategorii Redaktor je 10 890 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 260 Kč do 14 520 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako plnění obsahu, zpracování podkladů, správa dokumentace apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Redaktor 7 260 10 890 14 520 7 260 10 890 14 520 2 2 2
-nezařazený do podskupiny- 7 260
100,0 %
10 890
100,0 %
14 520
100,0 %
7 260 10 890 14 520 2 2 2

Ceny s DPH


Rutinní práce

Obvyklá cena pro kategorii Rutinní práce je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 224 Kč do 12 584 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako rutinní práce, operátor, monitorování apod.

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Rutinní práce 8 224 11 616 12 584 1 936 10 344 19 360 85 39 131
-nezařazený do podskupiny- 8 224
100,0 %
11 616
100,0 %
12 584
100,0 %
1 936 10 352 19 360 82 38 128
Podskupiny
GDPR 8 067
98,1 %
9 680
83,3 %
12 100
96,2 %
7 744 10 003 12 584 3 3 3

Ceny s DPH


Specialista

Obvyklá cena pro kategorii Specialista je 13 310 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 10 164 Kč do 15 730 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako specialista, inženýr, znalec, expert (problem, incident, change, service level, . . . ). Dále byly hledány výrazy upřesňující senioritu a předmět specializace (technologie, aplikace, . . . ).

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Specialista 10 164 13 310 15 730 2 614 13 598 87 633 125 65 413
-nezařazený do podskupiny- 9 031
88,9 %
12 100
90,9 %
17 202
109,4 %
2 614 12 726 29 645 89 50 210
Podskupiny
APV 18 553
182,5 %
20 570
154,5 %
20 570
130,8 %
18 150 20 397 24 200 6 2 7
bezpecnost 12 524
123,2 %
13 824
103,9 %
15 125
96,2 %
12 524 13 824 15 125 2 2 2
bezpečnost 12 171
119,7 %
15 101
113,5 %
17 505
111,3 %
7 076 15 347 31 460 22 14 35
cloud 10 285
101,2 %
10 890
81,8 %
11 495
73,1 %
10 285 10 890 11 495 2 2 2
databáze 12 100
119,0 %
15 101
113,5 %
15 730
100,0 %
7 018 14 284 23 958 18 13 40
design 7 744
76,2 %
7 986
60,0 %
8 228
52,3 %
7 744 7 986 8 228 2 2 2
ERP 32 779
322,5 %
32 779
246,3 %
32 779
208,4 %
32 779 32 779 32 779 1 1 1
GDPR 7 744
76,2 %
7 744
58,2 %
7 744
49,2 %
7 744 7 744 7 744 1 1 1
hardware 19 259
189,5 %
33 880
254,5 %
33 880
215,4 %
16 335 28 032 33 880 2 2 3
infrastruktura 12 604
124,0 %
14 417
108,3 %
16 335
103,8 %
9 196 14 810 24 200 10 8 24
junior 9 680
95,2 %
9 946
74,7 %
10 253
65,2 %
8 180 10 275 14 520 4 3 10
LIfeRay 13 213
130,0 %
14 157
106,4 %
15 101
96,0 %
13 213 14 209 15 730 2 1 12
Linux 9 680
95,2 %
9 680
72,7 %
9 680
61,5 %
9 680 9 680 9 680 1 1 1
Microsoft 10 083
99,2 %
12 100
90,9 %
13 213
84,0 %
8 470 11 782 15 101 5 4 13
Microsoft Windows 13 213
130,0 %
13 213
99,3 %
13 371
85,0 %
13 213 13 528 15 101 2 1 6
SAP 32 779
322,5 %
32 779
246,3 %
32 779
208,4 %
32 779 32 779 32 779 1 1 1
SDM 7 550
74,3 %
8 712
65,5 %
9 874
62,8 %
7 550 8 712 9 874 1 1 2
senior 13 063
128,5 %
13 775
103,5 %
15 125
96,2 %
4 840 15 399 87 633 30 10 59
server 10 083
99,2 %
13 213
99,3 %
13 213
84,0 %
8 470 13 071 23 898 6 5 11
UX 11 616
114,3 %
11 616
87,3 %
11 616
73,8 %
11 616 11 616 11 616 1 1 1
virtualizace 8 470
83,3 %
10 285
77,3 %
12 100
76,9 %
8 470 10 285 12 100 3 3 4
zpracování dat 7 099
69,8 %
14 520
109,1 %
17 424
110,8 %
3 872 12 584 17 424 4 2 4

Ceny s DPH


Školitel

Obvyklá cena pro kategorii Školitel je 9 680 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 6 776 Kč do 11 616 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako školitel, školení, lektor. Dále byly hledány výrazy upřesňující předmět školení (technologie, aplikace, . . . ). Ceny nejsou vázány na počet účastníků

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Školitel 6 776 9 680 11 616 968 10 035 31 373 132 66 184
-nezařazený do podskupiny- 6 776
100,0 %
9 680
100,0 %
11 616
100,0 %
968 9 876 28 750 128 62 179
Podskupiny
cloud 11 616
171,4 %
11 616
120,0 %
11 616
100,0 %
11 616 11 616 11 616 1 1 1
GDPR 9 583
141,4 %
9 583
99,0 %
9 583
82,5 %
9 583 9 583 9 583 1 1 1
hardware 6 776
100,0 %
6 776
70,0 %
6 776
58,3 %
6 776 6 776 6 776 1 1 1
infrastruktura 19 166
282,9 %
19 166
198,0 %
19 166
165,0 %
19 166 19 166 19 166 1 1 1
senior 31 373
463,0 %
31 373
324,1 %
31 373
270,1 %
31 373 31 373 31 373 1 1 1

Ceny s DPH


Technik

Obvyklá cena pro kategorii Technik je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 7 631 Kč do 14 520 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako technik, technické práce, instalace hw, práce technika apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující technologii (pc, telekomunikace, sítě, . . . ).

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Technik 7 631 11 616 14 520 2 033 11 488 38 333 119 70 227
-nezařazený do podskupiny- 7 641
100,1 %
11 616
100,0 %
14 520
100,0 %
2 033 11 438 38 333 116 67 205
Podskupiny
databáze 14 520
190,3 %
14 520
125,0 %
14 520
100,0 %
14 520 14 520 14 520 1 1 2
hardware 7 099
93,0 %
8 228
70,8 %
9 196
63,3 %
5 518 7 982 10 648 5 3 13
infrastruktura 8 712
114,2 %
9 002
77,5 %
9 293
64,0 %
8 712 9 002 9 293 2 2 2
senior 21 257
278,6 %
24 200
208,3 %
24 200
166,7 %
15 372 22 434 24 200 3 2 5

Ceny s DPH


Tester

Obvyklá cena pro kategorii Tester je 11 616 Kč s DPH a pohybuje se v rozpětí od 8 198 Kč do 14 520 Kč s DPH.

Zahrnuty jsou práce ve smlouvách uvedené jako tester, testování, příprava testů, vytváření testů apod. Dále byly hledány výrazy upřesňující předmět a způsob testování (funkční, integrační, penetrační testy, konkrétní aplikace, . . . )

ceny s DPH
Dolní kvartil Medián Horní kvartil Minimum Průměr Maximum Počet
smluv
Počet
dodavatelů
Počet
cen
 Rozsah obvyklých cen 
% rozdíl oproti souhrnu v prvním řádku
 Průměr a extrémy 
Souhrn pozice Tester 8 198 11 616 14 520 3 775 11 276 24 200 75 55 98
-nezařazený do podskupiny- 7 744
94,5 %
9 680
83,3 %
13 986
96,3 %
3 775 10 672 24 200 71 54 84
Podskupiny
bezpečnost 16 214
197,8 %
16 214
139,6 %
16 214
111,7 %
16 214 16 214 16 214 1 1 1
D365 14 520
177,1 %
14 520
125,0 %
14 520
100,0 %
14 520 14 520 14 520 1 2 1
databáze 15 730
191,9 %
15 730
135,4 %
15 730
108,3 %
15 730 15 730 15 730 2 1 5
LIfeRay 15 730
191,9 %
15 730
135,4 %
15 730
108,3 %
15 730 15 730 15 730 2 1 3
senior 12 223
149,1 %
14 288
123,0 %
14 288
98,4 %
11 810 13 462 14 288 3 1 3
server 11 616
141,7 %
11 616
100,0 %
11 616
80,0 %
11 616 11 616 11 616 1 1 1

Ceny s DPH

Data jsou platná k 10. 11. 2022, za období leden až prosinec 2020
© Hlídač státu z.ú.    Všechna práva vyhrazena. Šíření zakázáno, použití pouze podle obchodních podmínek.